Đăng ký dự thi

Hiện tại chức năng đăng ký chưa được mở. Thời gian đăng ký thi bắt đầu từ ngày 16/4/2019.